Reglement SGOLBA, gedragscode en praktische afspraken:

Dit reglement, gedragscode en praktische afspraken worden stilzwijgend aanvaard door het aangaan van een lidmaatschap bij SGOLBA.

 

Wees sportief bij het supporteren!! Moedig onze ploegen aan op een correcte en nette manier. Toon respect voor de tegenstanders, scheidsrechters en tafelofficials.

 

1. Algemeen

 • Op de trainingen en tijdens de wedstrijden verwachten we van elke speler een positieve inzet. Tijdige aanwezigheid en inzet tijdens de trainingen verhoogt de speeltijd.
 • Spreek je coach aan als je vragen hebt maar doe dit beleefd en correct.
 • Begroet je coach en ploegafgevaardigde tijdens de wedstrijden en de trainingen.
 • Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers. Neem je sporttas mee en plaats deze ordentelijk in de sportzaal.
 • Smartphones en GSM’s dienen uitgezet te worden tijdens de trainingen en de wedstrijden.
 • Tijdens de trainingen of wedstrijden wordt bij voorkeur water gedronken. Blikjes, glazen, en glazen flesjes horen niet thuis in de sportzaal. Snoep is niet toegelaten. Iedere speler heeft een eigen drinkfles.
 • Alle spelers zorgen voor het klaarzetten en opbergen van het materiaal.
 • Laat de sportzaal en de kleedkamers netjes achter. Ruim je rommel op.
 • Afval hoort thuis in de vuilbak.
 • Sgolba is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen buiten de terreinen van de club. Het betreden van de speelplaatsen of andere accommodaties en lokalen van de school of het Sportpark zijn niet toegestaan zonder toezicht van het bestuur. Ongevallen of schade die hierdoor zouden berokkend worden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Sgolba.

 

2. Uitrusting, kledij en hygiëne

 • Sportkledij is verplicht. Degelijke basketbalschoenen zijn een noodzaak.
 • Op training draag je sportkledij naar keuze, tijdens de wedstrijden de voorziene wedstrijdkledij. Truitjes moeten in de broek blijven tijdens de wedstrijd. Een ondertruitje mag op voorwaarde dat dit hetzelfde kleur heeft als de uitrusting.
 • De wedstrijduitrusting is belangrijk voor de uitstraling van de club. Er dient dan ook de nodige zorg aan besteed te worden. De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor de wedstrijduitrusting en regelt het wassen ervan.
 • Verzorg je haar en knip je nagels. Attributen zoals uurwerken, ringen, armbanden...enz worden niet toegestaan op trainingen en wedstrijden.
 • Na elke training of wedstrijd is het wenselijk dat de spelers een douche nemen.
 • Opwarmshirts maken deel uit van de basisuitrustingen en dienen tijdens de opwarming van alle wedstrijden gedragen te worden. Deze dienen niet in de broek gestoken te worden.

 

3. Trainingen

 • Trainingen starten op tijd. De coach start en eindigt de trainingen steeds op het afgesproken uur. Iedereen is speelklaar bij de aanvang van de training. Afspraken moeten door iedereen strikt nagekomen worden.
 • Trainingen worden zo weinig mogelijk gestoord.
 • Meningsverschillen worden besproken voor of na de training.
 • Wanneer een voorgaande training van een andere ploeg bezig is, wordt gewacht met opwarmen tot deze beëindigd is. De toekomende spelers betreden het basketveld niet en wachten op de tribune of aan de zijkant van de sportzaal.
 • Niemand verlaat de trainingen zonder de toestemming van de coach.

 

4. Afwezigheden

 • Basketbal is een ploegsport. Voorziene afwezigheden voor trainingen en wedstrijden worden tijdig gemeld aan de coach of aan de ploegafgevaardigde zodat, indien nodig, nog voor vervanging kan gezorgd worden. Wij verwachten in principe aanwezigheid op ELKE training en/of match.
 • Bij verplaatsing vertrekken we op het afgesproken uur.
 • De verplaatsingen naar uitwedstrijden gebeuren in groep. Uitzonderingen dienen gemeld te worden aan de coach of ploegafgevaardigde.

 

5. Wedstrijden

 • Bij de wedstrijden is iedereen ½ uur voor de wedstrijd speelklaar. (zowel thuis als op verplaatsing)
 • Op het terrein dient de aandacht uit te gaan naar de wedstrijd. Interactie met het publiek dient vermeden te worden.
 • Op de bank verwachten we een blijvende concentratie op de wedstrijd. Aanmoedigen en mee beleven behoren tot het spel.
 • Tijdens en onmiddellijk na de wedstrijd wordt door de spelers geen kritiek geuit op de arbitrage. Beslissingen van de scheidsrechters worden zonder discussie aanvaard. De concentratie blijft op het spel.
 • Een onsportieve houding t.o.v. een scheidsrechter kan aanleiding geven tot ernstige sancties van Basketbal Vlaanderen met schorsingen en geldboetes tot gevolg.
 • Wees sportief. Toon respect voor de tegenstanders : een beetje dienstvaardigheid bij een kwetsuur, een schouderklopje, een hand voor en na de wedstrijd, de tegenspeler recht helpen...
 • Bij een technische fout wordt de speler altijd vervangen. De technische fout wordt steeds met de speler besproken.
 • Na de wedstrijd zal de volledige ploeg, spelers, coach, assistant-coach, ploegafgevaardigde en ploegbegeleiding de scheidsrechters, de tafelofficials en de tegenstander begroeten om de partij in alle sportiviteit af te sluiten.

 

6. Houding

 • Vergeet niet dat je Sgolba vertegenwoordigt. Aan je gedragingen wordt de reputatie en de naam van de Sgolba afgemeten. Noch Sgolba, noch de sponsor is gebaat met negatieve of vulgaire publiciteit.
 • De directie van een sporthal staat erop dat de installaties proper en in orde worden achtergelaten. Wees een speler met stijl, respecteer de voorschriften en de sportaccommodatie, wees altijd net en ordelijk.
 • Mocht Sgolba geconfronteerd worden met schadegevallen inzake sportaccommodatie, zowel thuis of bij uitwedstrijden, dan zullen de kosten op de spelers verhaald worden en behoudt het bestuur van Sgolba het recht om disciplinaire maatregelen te nemen of sancties op te leggen.
 • Sgolba houdt eraan dat alle spelers zich correct en sportief gedragen voor, tijdens, en na een training of basketwedstrijd en dit t.o.v. alle betrokkenen zijnde scheidsrechters, coaches, tegenspelers, tafelofficiales, publiek...enz.
 • Wanneer een speler zich tijdens de trainingen of basketwedstrijden onwaardig gedraagt, kan de procedure voor disciplinaire maatregelen en sancties worden opgestart.

 

7. Sportongevallen

 • Zorg bij een letsel of blessure tijdens een training of wedstrijd voor onmiddellijke verzorging. Afkoelen (coolpack, ijs), niet meer bewegen, druk aanleggen en omhoog houden van het gekwetste lichaamsdeel.
 • Na een sportongeval tijdens de training of tijdens een wedstrijd moet een aangifteformulier worden ingevuld. Dit aangifteformulier kan u bekomen bij de ploegafgevaardigde, onze secretaris, of downloaden via de Basketbal Vlaanderen - website.
 • Een deel van het aangifteformulier wordt door de dokter ingevuld. Als speler dien je het aangifteformulier te ondertekenen en binnen de week op te sturen of terug te bezorgen aan onze secretaris.
 • Na het beëindigen van de behandeling moeten de spelers/ouders zorgen dat er een attest van genezing wordt ingevuld door de dokter. Zolang dat niet gebeurt, kan er niet opnieuw getraind of gespeeld worden aangezien men niet opnieuw verzekerd is zolang dit attest niet is ingevuld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de speler of ouders om de nodige formulieren tijdig in te dienen. Sgolba is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het laattijdig indienen van het aangifteformulier bij de bond.

 

8. Maatregelen ingevolge een pandemie

 • Sgolba volgt steeds strikt de nodige nationale en plaatselijke maatregelen en vraagt dit ook van alle leden, alsook ouders en sympathisanten.
 • Sgolba doet er alles aan om het ontstaan van en de verspreiding van een mogelijk virus met de beste maatregelen tegen te gaan. De aanbeveling tot vaccinatie van spelers en begeleiders valt dan ook volledig binnen onze clubstrategie.

  

Reglement Sportpark:

We zijn opnieuw te gast in het Sportpark. Hieronder sommen we enkele punten op waar elk lid van Sgolba zich aan dient te houden. Gelieve hier rekening mee te houden:

 • Een verantwoordelijke van de club dient zich steeds aan te melden aan de balie bij aanvang van een activiteit. In de praktijk betekent dit dat elke coach zich bij aanvang van de training aanmeldt.
 • Indien er niet kan getraind worden op een voorzien uur, dient de coach dit minstens 3 dagen op voorhand te melden aan het bestuur van Sgolba. Niet ingevulde uren geven immers aanleiding tot een administratieve boete voor de club.
 • Het opzetten en weghalen van materiaal dient te gebeuren binnen de toegewezen uren.
 • De sporthal en kleedkamers worden steeds proper achtergelaten. Het niet naleven hiervan kan aanleiding geven tot een boete voor de club.
 • De sporthal of de materiaalruimte mag niet gebruikt worden om zich om te kleden. Daartoe dienen de kleedkamers.
 • Draag zorg voor de accommodatie en materiaal. Beschadigingen kunnen aan de club doorgerekend worden.
 • Er mogen geen frisdranken of alcoholische dranken genuttigd worden in de kleedkamers en de sporthallen.
 • Enkel water is toegelaten in de sporthal, geen frisdrank of eten.
 • Als je de laatste ploeg bent, dienen de kleedkamers na gebruik afgesloten te worden en de sleutel moet worden teruggebracht naar de receptie. Heb je geen sleutel gekregen, laat de deur gewoon open.
 • Indien je onregelmatigheden ziet bij aankomst, zoals een vuile kleedkamer, beschadigd materiaal enz., meld dit dan onmiddellijk aan de receptie en aan een bestuurslid. Neem eventueel foto’s zodat Sgolba niet opdraait voor de schade en de boete daaraan gekoppeld.
 • Bij herhaalde inbreuken of bij gebruik van alcoholische dranken buiten het Sportcafé of de cafetaria kan het Autonoom Gemeentebedrijf aan Sgolba de toegang tot het Sportpark ontzeggen.
 • Sgolba houdt zich het recht voor om schade en opgelopen boetes te verhalen op de persoon of personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.